Algemene Voorwaarden

Versie: 25 mei 2018

Hoewel we eigenlijk van video’s houden zijn hier onze kleine lettertjes.

Uw toegang tot en gebruik van deze website, evenals alle gerelateerde websites beheerd door Yellowstone Horeca Services (waaronder yellowstoneacademy.nl) is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. Als je deze website bezoekt, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

Introductie

1.1 Yellowstone is een online platform voor praktijkgerichte trainingen voor de horeca.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden geven de rechtsgrondslag aan waarop Yellowstone wordt aangeboden. U moet akkoord gaan met deze voorwaarden om Yellowstone te gebruiken.

1.3 Yellowstone behandelt de vertrouwelijkheid van de gegevens van onze Gebruikers serieus en behandelt alle persoonlijke informatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals uiteengezet in het Yellowstone Privacybeleid. Simpel gezegd, we beschermen de informatie van onze gebruikers en misbruiken deze niet.

1.4 Ten behoeve van de leesbaarheid hebben we onze voorwaarden opgedeeld in Belangrijke Voorwaarden en Algemene Voorwaarden. 

 

 

Belangrijke Voorwaarden

A Definities

A.1 De volgende termen worden regelmatig gebruikt in deze Algemene Voorwaarden en hebben een bijzondere betekenis:
(a) Account betekent een geregistreerd account binnen Yellowstone en omvat zowel Organisatie- als Student-accounts.
(b) Applicatie betekent de webtoepassing die toegankelijk is vanaf https://www.yellowstoneacademy.nl, alsmede de mobiele App, welke te downloaden is via Apple Store en Android market place. 
(c) Bedrijf betekent Yellowstone Horeca Services, gevestigd aan de St. Eloy 13, 5402 VT Uden.
(d) Certificaat betekent een certificaat dat wordt uitgereikt aan een student die een volledige cursus met succes voltooit.
(e) Derde partijen betekent partijen welke verbonden zijn met en/of geïntegreerd met Yellowstone.
(f) Leidinggevende betekent de persoon die een Leidinggevende-Account bezit binnen Yellowstone, dit account ontvangt berichten over de voortgang van het team, evenals tips over het in de praktijk brengen van de trainingen.
(g) Gebruiker betekent een Student of Organisatie, afhankelijk van de context.
(h) Lidmaatschapsgeld betekent het maandelijkse of jaarlijkse tarief voor toegang tot en gebruik van Yellowstone.
(i) Maatwerk-content extern: alle content die door een Organisatie is gemaakt en geüpload via Yellowstone.
(j) Maatwerk-content intern: alle content die voor een Organisatie is gemaakt en geüpload via Yellowstone.
(k) Module betekent een opleidingstraject in een bepaald onderwerp aangeboden via Yellowstone bestaande uit diverse trainingen, een quiz en ondersteunend materiaal.
(l) Overeenkomst betekent de overeenkomst die wordt gevormd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden tussen het Bedrijf en de Gebruiker.
(m) Organisatie betekent de persoon of entiteit die een Organisatie-Admin-Account bezit binnen Yellowstone, dit is de opdrachtgever (welke in geval van twijfel de genoemde Rekeninghouder is).
(n) Persoonlijke informatie betekent informatie die een persoon identificeert, of een persoon maakt die redelijkerwijs identificeerbaar is, of de informatie waar is of niet.
(o) Privacy beleid betekent het privacy beleid van het Bedrijf zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, dat vanaf hier toegankelijk is: www.yellowstoneacademy.nl/privacy.
(p) Site betekent de website die te vinden is op https://www.yellowstoneacademy.nl, of een andere URL die door het Bedrijf van tijd tot tijd wordt gebruikt.
(q) Student betekent een persoon die een Student-account bezit binnen Yellowstone. In de meeste gevallen biedt de Organisatie de mogelijkheid aan de Student om gebruik te maken van onze diensten. 
(r) Team betekent een groep studenten die door een Organisatie binnen Yellowstone aan elkaar zijn gekoppeld.
(s) Training betekent een instructieles, meestal in de vorm van een video, verstrekt via Yellowstone om specifieke vaardigheden te ontwikkelen.
(t) Vergoeding betekent alle vergoedingen die aan het Bedrijf worden betaald voor maatwerkoplossingen en/of toegang tot of gebruik van Yellowstone.
(u) Yellowstone betekent de reeks tools, applicaties, ondersteunend materiaal en services van het Bedrijf.
(v) Yellowstone-content betekent één of alle modules, trainingen, gastsprekers en maatwerk inhoud.
(w) Yellowstone Offerte betekent een voorstel dat door Yellowstone aan een Organisatie wordt gedaan voor het gebruik van Yellowstone, wat een prijsopgave kan omvatten.


B OVEREENKOMST

B.1 Deze Overeenkomst regelt het gebruik van Yellowstone door elke Gebruiker en beperkt de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor elke Gebruiker. Deze overeenkomst heeft specifieke gebruiksvoorwaarden voor:

(a) Studenten (item E); en

(b) Organisaties (item F).

B.2 In aanvulling op enige andere uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemmingen aanvaardt de Gebruiker, door Yellowstone te gebruiken, en gaat akkoord met de voorwaarden van: (a) Deze Overeenkomst; en (b) het Privacybeleid.

B.3 De licentie die op grond van deze Overeenkomst wordt verleend, loopt totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

B.4 De Gebruiker gaat ermee akkoord: (a) Yellowstone te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst; en (b) als een Organisatieaccount wordt gemaakt, dat hij bevoegd is om het account voor de Organisatie tot stand te brengen, te behouden en te betalen.

B.5 De Organisatie gaat ermee akkoord: (a) de vergoedingen te betalen in overeenstemming met de prijzen op de site van tijd tot tijd, of anderszins overeengekomen met het Bedrijf (inclusief binnen een Yellowstone Offerte), op het moment dat ze opeisbaar worden en voor elke student die hij machtigt voor zijn rekening; en (b) dat het verantwoordelijk is voor het gedrag van elke Student die het autoriseert, die allemaal deze Overeenkomst moeten aangaan en naleven.

 

C YELLOWSTONE GEBRUIKEN

C.1 Om toegang te krijgen tot Yellowstone, moet elke Gebruiker een geregistreerde account hebben bij Yellowstone (hetzij als een organisatie of als een student).

C.2 Het Bedrijf biedt educatieve inhoud op Yellowstone om gebruikers in de praktijk te helpen. Deze content zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt. 

C.3 Het Bedrijf biedt geen kwalificaties van enig type met betrekking tot het gebruik door een gebruiker van Yellowstone. Het Bedrijf is geen geregistreerde aanbieder van diensten voor middelbaar of hoger onderwijs en vertegenwoordigt het ook niet als zodanig.

C.4 Studentenaccounts
(a) Een gebruiker kan een studentenaccount verkrijgen door een Organisatie die de Gebruiker uitnodigt om een ​​aan die Organisatie gekoppelde studentaccount te registreren. In dergelijke omstandigheden is de student nog steeds verplicht om de uitnodiging van de organisatie afzonderlijk te accepteren en deze servicevoorwaarden te accepteren.
(b) Een studentaccount kan door de student worden gebruikt om modules en trainingen te volgen als een organisatie de naam en emailadres aan ons bekend maakt.
(c) Mocht de Organisatie kiezen voor vergoedingen aan de Studenten voor het volgen van trainingen dan is zij, de Organisatie, als enige verantwoordelijk voor de betaling van deze vergoeding aan de Student.
(d) Een student kan zijn account aan diverse organisaties koppelen, teneinde de verschillende trainingen (waaronder maar niet uitsluitend maatwerk) die horen bij de diverse organisaties, te kunnen volgen.

C.5 Een Organisatie-account kan een organisatie toestaan ​​om:
(a) studentaccounts aan te laten maken door de namen en emailadressen aan het Bedrijf bekend te maken;
(b) voortgangsrapportage te ontvangen;
(c) Maatwerk-content te laten uploaden naar de Academy;
(c) Gebruikers aan te wijzen als Leidinggevenden.

C.6 Een Leidinggevende Account kan:
(a) studentaccounts aan laten maken door de namen en emailadressen aan het Bedrijf bekend te maken; en
(b) voortgangsrapportages ontvangen.

C.7 Certificaten
(a) Een student krijgt een certificaat voor het met succes voltooien van een Module. Hiervoor dient de student de trainingen te bekijken en de bijbehorende quizvragen volgens de normering voldoende te beantwoorden.
(b) Tenzij anders overeengekomen tussen het Bedrijf en een Organisatie, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor het verlenen van een kwalificatie van de Student voor zijn of haar functie in de Organisatie.

C.8 Applicatie
(a) De Applicatie is toegankelijk voor geregistreerde Gebruikers via login van de Site. Om Yellowstone te gebruiken, is het noodzakelijk dat de Gebruiker toegang heeft tot de Applicatie via het internet.
(b) De Applicatie:
i Bevat de Yellowstone content beschikbaar gemaakt door het Bedrijf;
ii Bevat de persoonlijke informatie die het Bedrijf ontvangt van de organisatie (naam en emailadres); en
iii Bevat de persoonlijke informatie die elke gebruiker invoert in de applicatie.

C.9 Afhankelijkheden De Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat:
(a) Yellowstone afhankelijkheden van derden heeft die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid, met inbegrip van maar niet uitsluitend tot:
i learning management software ;
ii payment provider;
iii certificaten generator;
iv e-mailserviceproviders; en
(b) Het Bedrijf heeft geen middelen om de beschikbaarheid van dergelijke afhankelijkheden te controleren, hoewel elk van die services met zorg zijn geselecteerd voor de betrouwbaarste beschikbaarheid en commerciële afhankelijkheid.

C.10 Ondersteuning
(a) Het bedrijf biedt gebruikersondersteuning via e-mail, telefoon en speciale opt-in velden verspreid over de site.
(b) Het Bedrijf zal ernaar streven om binnen 1 werkdag te reageren op de verzoeken.
(c) Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de betaling van redelijke vergoedingen voor niet-standaard ondersteuningsverzoeken te eisen voorafgaand aan het verlenen van dergelijke ondersteuning.

 

D BETALEN VOOR YELLOWSTONE

D.1 Vergoedingen
(a) Prijzen moeten in overeenstemming zijn met de prijzen die op de Site worden vermeld, of zoals overeengekomen tussen het Bedrijf en de Gebruiker in een Yellowstone Offerte, of zoals anders overeengekomen tussen de Gebruiker en het Bedrijf.
(b) Ondanks (a) hierboven, zal de primaire Vergoeding voor het gebruik van Yellowstone het Lidmaatschapsgeld zijn, die maandelijks vooruitbetaald moeten worden, door de Organisatie.
(c) Het lidmaatschapsgeld is in overeenstemming met het gekozen lidmaatschap en het aantal licenties waarvoor de Organisatie inschrijft. Deze zijn in overeenstemming met de functies en prijzen zoals beschreven op de site, of anderszins overeengekomen met het Bedrijf.
(d) De Organisatie moet eventuele ontwikkelingskosten of integratietarieven betalen die met het Bedrijf zijn overeengekomen voor maatwerk oplossingen voor de Organisatie. Daarnaast zijn er de lidmaatschapskosten voor alle services die nodig zijn om de gebruikers in staat te stellen Yellowstone te gebruiken.
(e) Mits anders overeengekomen, stemt de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten ermee in om via een iDeal-betaling, automatische incasso’s of credit card het lidmaatschapsgeld en/of vergoedingen te betalen. Zonder het verstrekken van een geldige betaalmethode, gaat de organisatie ermee akkoord dat zij geen recht heeft op toegang tot Yellowstone.
(f) Het bedrijf behoudt zich het recht voor om vergoedingen van tijd tot tijd in te voeren of te wijzigen door de gebruiker niet minder dan 14 dagen van tevoren op de hoogte te stellen. Alle nieuwe of gewijzigde vergoedingen zijn van toepassing tijdens de volgende factureringsperiode nadat de gebruiker een dergelijke kennisgeving heeft ontvangen.
(g) Als een Gebruiker een wijziging in Vergoedingen niet accepteert, kan deze eenvoudig zijn account beëindigen.

D.2 Omzetbelasting Voor Organisaties in Nederland is BTW van toepassing op alle kosten die door het bedrijf aan de gebruiker in rekening worden gebracht. Het bedrijf levert de organisatie een belastingfactuur voor betalingen.

D.3 Terugbetalingen. Er worden geen restituties van vergoedingen aangeboden anders dan wettelijk vereist.

D.4 Late betaling.
(a) Als de Organisatie de volledige Vergoedingen niet zoals vereist betaalt, kan het Bedrijf alle gebruikerstoegang tot Yellowstone voor dat organisatie-account en de gekoppelde student-accounts opschorten.
(b) Als vergoedingen niet binnen 30 dagen na het vervallen worden betaald, kan het bedrijf het account van de organisatie in Yellowstone zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en deze overeenkomst beëindigen.
(c) De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het Bedrijf op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor:
i Onderbrekingen in de beschikbaarheid van Yellowstone in geval van (a);
ii Verlies van persoonlijke informatie in het geval van (b). 

 

E STUDENTENVOORWAARDEN

E.1 De student gaat ermee akkoord en accepteert dat:
(a) de student gebonden is aan de voorwaarden van deze overeenkomst, zelfs als zijn account is ingesteld door een organisatie;
(b) Het is de verantwoordelijkheid van de student om de instructies met betrekking tot elke training te volgen en alle activiteiten die in de module zijn aangegeven, correct uit te voeren;
(c) Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor claims op basis van letsel, ziekte, overlijden of schade aan eigendommen die voortvloeien uit het gebruik van Yellowstone door een student;
(d) De Student vrijwaart Yellowstone voor alle kosten, schadevergoeding en kosten voor enig letsel of schade toegebracht aan de persoon of eigendom van een Derde als gevolg van het gebruik van Yellowstone door de Student;
(e) Yellowstone kan de Student e-mails, pushmeldingen en andere meldingen sturen namens het Bedrijf of de Organisaties die verbonden zijn met het account van de Student; en
(f) Elke toestemming die door een student via Yellowstone is gedaan, is geldig en bindend tenzij en tot intrekking door de student. Het bedrijf en een organisatie kunnen een beroep doen op een toestemming die is verleend via Yellowstone zonder dat de authenticiteit van die toestemming verder hoeft te worden geverifieerd.

 

F ORGANISATIEVOORWAARDEN

F.1 De Organisatie stemt ermee in en garandeert dat:
(a) Voor zover wettelijk toegestaan, de organisatie Yellowstone schadeloos stelt voor alle kosten, schadevergoedingen en uitgaven voor:
i Elke boete die wordt opgelegd aan de organisatie;
ii letsel, ziekte of overlijden veroorzaakt aan een student of een derde;
iii Elke schade aan het eigendom van een Student of Derden;
iv Elke claim van schending van intellectuele eigendomsrechten door een derde partij;
v Elke claim met betrekking tot rechten van werknemers die zijn gedaan door een student die is gekoppeld aan het account van de organisatie;
vi Alle informatie die de organisatie aan het bedrijf heeft verstrekt die misleidend is;
vii Verlies van content of onderbreking van de beschikbaarheid van Yellowstone in geval van artikel 5.2;
viii Elke claim van schending van de vertrouwelijkheid door een derde partij; als gevolg van het gebruik van Yellowstone door de Organisatie;

(b) Het zal geen informatie over een Student bekendmaken aan enige persoon of partij anders dan die door de Student is gemachtigd;
(c) Het alleen gebruikers zal toevoegen die werkzaam zijn op het adres van de vestiging(en) welke bekend zijn bij Yellowstone.
(d) Alle informatie die aan Yellowstone wordt verstrekt over een Student namens hen, wordt verstrekt met toestemming van die Student;
(d) Het zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie waartoe het toegang heeft via het gebruik van Yellowstone wordt bewaard en gebruikt in overeenstemming met de privacywetgeving. Het mag geen Persoonlijke Informatie aan het Bedrijf verstrekken of een Student-account maken namens een persoon, tenzij de Organisatie daarbij voldoet aan alle privacywetten;
(e) Yellowstone alleen zal gebruiken voor het beoogde doel zoals uiteengezet in deze Overeenkomst; en
(f) De organisatie stemt ermee dat haar logo gebruikt mag worden voor marketingdoeleinden van Yellowstone.

 

G BIJZONDERE VOORWAARDEN

G.1 De partijen kunnen schriftelijk akkoord gaan met eventuele bijzondere voorwaarden bij deze overeenkomst, die alle voorwaarden bevatten die zijn overeengekomen in een Yellowstone-voorstel. Wanneer de partijen dergelijke bijzondere voorwaarden stellen, hebben deze bijzonder voorwaarden voorrang op enige inconsistentie met andere bepalingen van deze overeenkomst.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 TOEPASSING VAN DEZE OVEREENKOMST

1.1 Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van en de toegang tot Yellowstone.

1.2 Als de gebruiker de voorwaarden van deze overeenkomst niet accepteert of niet meer kan naleven, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van Yellowstone.

1.3 Deze Overeenkomst kan naar eigen inzicht van tijd tot tijd door het Bedrijf worden bijgewerkt, dergelijke bijwerkingen zullen bekrachtigd worden bij het begin van de volgende factureringsperiode van de Gebruiker.

 

2 TOEPASSING

2.1 De gebruiker gaat ermee akkoord en accepteert dat Yellowstone:
(a) wordt gehost door het bedrijf met behulp van een beveiligde hostingdienst van derden en alleen door het bedrijf wordt geïnstalleerd, geopend en onderhouden;
(b) benaderd wordt door de Gebruiker via het internet of een andere verbinding met de servers, Yellowstone is niet 'lokaal' beschikbaar vanuit de systemen van de Gebruiker; en
(c) uitsluitend door het Bedrijf beheerd en ondersteund door de hostingprovider van het Bedrijf en dat er geen 'back-end' toegang tot Yellowstone beschikbaar is voor de Gebruiker tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.2 Als een gehoste en beheerde service behoudt het bedrijf zich het recht voor om functies te upgraden, te onderhouden, af te stemmen, te back-uppen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, design opnieuw te ontwerpen, te verbeteren of anderszins te wijzigen.

2.3 Het bedrijf zal zijn rechten onder clausule 3.2 niet uitoefenen op een manier waardoor de gebruiker opzettelijk de toegang tot persoonlijke informatie zou verliezen of het nut van Yellowstone aan de gebruiker fundamenteel zou verminderen, behalve in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

 

3 LICENTIE

3.1 Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, krijgt de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve en herroepbare licentie om Yellowstone te openen en te gebruiken voor de duur van deze Overeenkomst, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. De voorwaarden van de licentie zijn afhankelijk van het accounttype van de gebruiker.

3.2 Studentenlicentie
(a) De aan een student verleende licentie staat alleen toegang en gebruik van Yellowstone voor die specifieke persoon toe en staat niet toe dat de student extra gebruikers autoriseert of zijn account deelt met anderen.

3.3 Organisatievergunning
(a) De Organisatie gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van de licentie die tussen de Organisatie en het Bedrijf schriftelijk is overeengekomen (inclusief de bepalingen uit een Yellowstone Offerte), welke mogelijk de volgende voorwaarden specificeren over de licentie:
i Een bepaalde termijn;
ii Toegankelijk maken van maatwerk-content;
iii Opgenomen vestigingen en geautoriseerde gebruikers per locatie; en
iv De opzegtermijn die partijen nodig hebben om deze Overeenkomst te beëindigen.

3.4 Het Bedrijf kan de Gebruikerslicentie (s) intrekken of opschorten, redelijkerwijs handelen, om elke reden die het geschikt acht, met inbegrip van schending van de bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst door de Gebruiker of een van zijn gebruikers.

3.5 De gebruiker mag geen belang in deze overeenkomst toewijzen, overdragen, in onderlicentie geven of anderszins creëren zonder de schriftelijke toestemming van het bedrijf.

 

4 GEBRUIK

4.1 De Gebruiker stemt ermee in dat het Yellowstone alleen voor wettelijk toegestane doeleinden zal gebruiken en zal het niet gebruiken om enig gedrag aan te gaan dat onwettig, immoreel, bedreigend, aanstootgevend, beledigend of op een manier is die door het Bedrijf naar eigen inzicht onredelijk wordt geacht. Inclusief alle maatwerk-content en communicatie verzonden via de site (zoals comments).

4.2 In geval van schending van clausule 5.1, kan het Bedrijf naar eigen inzicht ervoor kiezen om de inbreuk makende inhoud te verwijderen, de toegankelijkheid van Yellowstone op te schorten of te beëindigen of anderszins zijn wettelijke rechten uit te oefenen.

 

5 GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS

5.1 De Organisatie kan gebruikers onder hun Organisatie-account toevoegen om Yellowstone naar eigen inzicht te gebruiken. Deze gebruikers zijn werkzaam in de vestiging, gelegen op het adres welke bij Yellowstone bekend is. De organisatie is het ermee eens dat extra vergoedingen verschuldigd kunnen zijn voor extra gebruikers die het autoriseert en erkent dat het voor gebruikers onder hun account vrij staat om een ​​apart account bij Yellowstone te registreren.

5.2 De Organisatie erkent dat zij als enige verantwoordelijk is voor het beheer van geautoriseerde gebruikers onder hun Account en voor alle gedrag en activiteiten onder hun Account door geautoriseerde gebruikers.

5.3 Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor toegang tot persoonlijke informatie door gebruikers geautoriseerd door de gebruiker of met behulp van inloggegevens van gebruikers geautoriseerd door de gebruiker.

5.4 De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot Yellowstone.

5.5 De Organisatie is ervoor verantwoordelijk dat gebruikers zich volledig houden aan deze overeenkomst en aansprakelijk zijn voor eventuele inbreuken daarop.

 

6 ORGANISATIEGEGEVENS

6.1 Anders dan overeengekomen onder deze Overeenkomst of elders schriftelijk door de Partijen afgesproken, verkrijgt het Bedrijf geen recht, titel of belang in Persoonsgegevens.

6.2 Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van persoonlijke informatie en/of maatwerk-content.

6.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en legaliteit van persoonlijke informatie en de verwerving door de gebruiker ervan, en de gebruikers die toegang hebben tot en / of gebruik maken van persoonlijke informatie en / of aangepaste inhoud.

6.4 Het bedrijf zal alleen persoonlijke gegevens inzien, gebruiken, wijzigen of anderszins behandelen in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en het privacybeleid, behalve wanneer dit door dwang van de wet of door de autoriteit van de gebruiker wordt vereist (bijvoorbeeld om ondersteuning te bieden voor Yellowstone).

 

7 PRIVACY

7.1 Het bedrijf handhaaft het privacybeleid in overeenstemming met de bepalingen van de privacywet en de AVG voor gegevens die het verzamelt over de gebruiker en andere klanten.

7.2 Het privacybeleid heeft alleen betrekking op hoe het bedrijf omgaat met persoonlijke informatie en is niet van toepassing op hoe de gebruiker omgaat met persoonlijke informatie. Het staat de Gebruiker vrij om Persoonlijke Informatie naar eigen inzicht te verwerken en het Bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik van Persoonlijke Informatie door de Gebruiker.

7.3 Het bedrijf biedt geen garantie met betrekking tot de geschiktheid van Yellowstone met betrekking tot de privacyverplichtingen van de gebruiker. Volgens de wet is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of Yellowstone geschikt is voor de omstandigheden van de gebruiker.

 

8 FACTURATIE & BETALINGEN

8.1 Het bedrijf geeft de gebruiker een belastingfactuur voor alle kosten waarvoor BTW van toepassing is.

8.2 De betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de Belangrijke Voorwaarden zijn van toepassing.

8.3 Als de gebruiker een belastingfactuur betwist, moet de gebruiker het bedrijf op de hoogte stellen van de betwiste factuur binnen 5 werkdagen na de datum van de belastingfactuur.

8.4 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om gebruikers rente in rekening te brengen van 1,5% per maand op eventuele achterstallige belastingfacturen.

 

9 GEGEVENS

9.1 Veiligheid. Het bedrijf neemt de veiligheid van Yellowstone en de privacy van zijn gebruikers zeer serieus. De Gebruiker stemt ermee in dat de Gebruiker niets zal doen om de veiligheid of privacy van de systemen van het Bedrijf of de informatie daarop te schaden.

9.2 Overdracht. Het Bedrijf zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de overdracht van gegevens plaatsvindt met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid. Het is aan de gebruiker om ervoor te zorgen dat eventuele overdrachtsvormen van informatie voldoen aan de wettelijke bepalingen van de gebruiker.

9.3 Opslag. Het Bedrijf kan de hoeveelheid gegevens beperken die de Gebruiker opslaat in Yellowstone, en de Gebruiker hierover informeren. Gegevens die bij het bedrijf zijn opgeslagen, worden opgeslagen volgens de geaccepteerde industriestandaarden.

9.4 Backup. Het Bedrijf zal back-ups van zijn volledige systemen op een redelijke manier uitvoeren op de tijdstippen en intervallen die redelijk zijn voor zijn bedrijfsdoeleinden. Het Bedrijf garandeert niet dat het in staat is om specifieke Persoonlijke Informatie te back-uppen of te herstellen vanaf een bepaalde periode, tenzij dit schriftelijk door het Bedrijf wordt vermeld.

 

10 TOEGANG

10.1 Toepassing. Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, stemt de Gebruiker ermee in dat het Bedrijf de toegang tot Yellowstone naar beste vermogen zal bieden, maar het aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de voortdurende toegang tot Yellowstone.

 

11 INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 Handelsmerken. Het bedrijf heeft morele en geregistreerde rechten op zijn handelsmerken en de gebruiker mag de merken niet kopiëren, wijzigen, gebruiken of anderszins verhandelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

11.2 Eigen informatie. Yellowstone kan software en andere eigen systemen en intellectueel eigendom gebruiken waarvoor het bedrijf de juiste bevoegdheid heeft om te gebruiken, en de gebruiker gaat ermee akkoord dat dergelijke producten worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, eigendomsrechten en andere wetten, zowel nationaal als internationaal. De gebruiker garandeert dat het geen inbreuk zal maken op rechten van derden door het gebruik van Yellowstone.

11.3 Toepassing. De Gebruiker stemt ermee in en aanvaardt dat Yellowstone het Intellectuele eigendom van het Bedrijf is en de Gebruiker garandeert verder dat het Yellowstone niet zal gebruiken:
(a) Voor eigen commerciële doeleinden van de Gebruiker;
(b) Om Yellowstone content te downloaden, te kopiëren en te delen met anderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf (tenzij het gaat om aangepaste inhoud waarvan de gebruiker de auteur is); en
(c) Om informatie, bron- of objectcode, architectuur, algoritme uit Yellowstone direct of indirect te kopiëren of wijzigen.

11.4 Content.
(a) Alle content (met uitzondering van Persoonlijke Informatie en Maatwerk-content-extern) blijft de Intellectuele Eigendom van het Bedrijf, inclusief (maar niet uitsluitend) broncode, ideeën, verbeteringen, functieverzoeken, suggesties of andere informatie verstrekt door de Gebruiker of andere partijen die een relatie hebben met Yellowstone.
(b) Voor alle duidelijkheid:
i Het Bedrijf bezit het intellectuele eigendom over Yellowstone content in overeenstemming met clausule 12.4;
ii Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst van het tegendeel, zal maatwerk-content ontwikkeld door Yellowstone het Intellectuele eigendom van Yellowstone blijven, zoals overeengekomen in een Yellowstone Offerte; en
iii Wanneer de Organisatie maatwerk-content algemeen toegankelijk maakt voor andere Gebruikers via Yellowstone, dan verleent de Organisatie, naast enige andere voorwaarden die door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, als tegenprestatie voor de hosting van de maatwerk-content, Yellowstone een eeuwigdurende, royalty -vrije en onherroepelijke licentie om die aangepaste inhoud binnen Yellowstone te gebruiken.

 

12 VERTROUWELIJKHEID

12.1 Het bedrijf gaat ermee akkoord om alle persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk te houden, en voor zover persoonlijke informatie wordt gebruikt en / of ontvangen door Yellowstone, zal het worden beschouwd als vertrouwelijke informatie voor de doeleinden van deze overeenkomst.

12.2 Elke partij erkent en stemt ermee in dat:
(a) de Vertrouwelijke informatie geheim, vertrouwelijk en waardevol is voor de onthullende partij (Verstrekker);
(b) Aan de Verstrekker een vertrouwensplicht is verschuldigd met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie;
(c) Het mag de Vertrouwelijke Informatie niet aan een derde bekendmaken, behalve zoals toegestaan ​​in deze Overeenkomst;
(d) Alle intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de Verstrekker, maar het delen van Vertrouwelijke Informatie draagt ​​op geen enkele wijze enige rechten of belangen in de Intellectuele Eigendom over aan de ontvangende partij; en
(e) Elke schending of dreigende schending door de ontvangende partij van een verplichting onder deze Overeenkomst kan de Bekendmaker onmiddellijke en onherstelbare schade toebrengen waarvan schadevergoeding op zichzelf mogelijk geen afdoende remedie is. Dientengevolge heeft de Bekendmaker het recht om, naast andere rechtsmiddelen of in billijkheid, om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de ontvangende partij (en zijn agenten, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en bestuurders, persoonlijk) of om specifieke uitvoering van deze clausule te eisen.

12.3 Een partij moet de Verstrekker schriftelijk op de hoogte brengen, en haar alle bijzonderheden onmiddellijk bekend maken wanneer zij kennis krijgt van:
(a) Elke feitelijke, vermoedelijke, waarschijnlijke of dreigende schending door haar van enige verplichting die zij heeft met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie.
(b) Elke daadwerkelijke, verdachte, waarschijnlijke of bedreigde schending door een persoon van enige verplichting met betrekking tot de Vertrouwelijke informatie; of
(c) Elke daadwerkelijke, vermoedelijke, waarschijnlijke of bedreigde diefstal, verlies, beschadiging of ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking van of aan Vertrouwelijke informatie.

12.4 De ontvangende partij moet onmiddellijk alle stappen ondernemen die de Verstrekker redelijkerwijs nodig heeft en moet samenwerken met een onderzoek, een rechtszaak of een andere actie van de Verstrekker of van een verwante rechtspersoon als er:
(a) Een feitelijk, vermoedelijk, waarschijnlijk of dreigde schending van een voorwaarde van deze Overeenkomst; of
(b) diefstal, verlies, beschadiging of ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking van of aan Vertrouwelijke informatie die in zijn bezit of onder zijn controle is of was.

13 AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

13.1 De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij op eigen risico Yellowstone gebruikt.

13.2 De gebruiker erkent dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor het gedrag of de activiteiten van een gebruiker en dat het bedrijf onder geen enkele omstandigheid hiervoor aansprakelijk is.

13.3 De Gebruiker gaat ermee akkoord het Bedrijf te vergoeden voor verlies, schade, kosten of onkosten die het Bedrijf mogelijk lijdt als gevolg van of in verband met het gebruik van Yellowstone door de Gebruiker of gedragingen in verband met Yellowstone, inclusief enige schending door de Gebruiker van deze overeenkomst.

13.4 In geen geval is het bedrijf aansprakelijk voor enige directe, incidentele, vervolg- of indirecte schade, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winst, goodwill, koopjes of kansen, verlies van verwachte besparingen of enig ander vergelijkbaar of analoog verlies als gevolg van het gebruik van de gebruiker. Het onvermogen om Yellowstone te gebruiken (in geval van service-uitvaltijd en onderbrekingen), hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, billijkheid of enige andere juridische theorie, en ongeacht of het bedrijf wist of zou moeten bekend zijn met de mogelijkheid van dergelijke schade, van bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, hetzij in onrechtmatige daad, contract of anderszins.

 

14 SCHENDING

14.1 Wanneer een partij deze Overeenkomst schendt, kan de andere partij een schriftelijke kennisgeving opleggen waarin de overtredende partij wordt verzocht om te vermelden:
(a) de aard van de inbreuk;
(b) de bepalingen van de Overeenkomst waarvan wordt beweerd dat ze zijn geschonden;
(c) Een redelijke termijn om de inbreuk te verhelpen in niet minder dan 10 werkdagen; en
(d) De actie die vereist is om de inbreuk te verhelpen.

14.2 Wanneer een partij een conforme inbreukmelding afgeeft in overeenstemming met artikel 14.1, is de ontvangende partij verplicht om te reageren en / of de overtreding te herstellen zoals beschreven in de kennisgeving van de inbreuk. Niet schriftelijk reageren waarin wordt uiteengezet:
(a) de stappen die zijn ondernomen om de inbreuk te verhelpen; of
(b) waarom de partij van mening is dat het niet in strijd is zoals uiteengezet in de kennisgeving van de inbreuk,
(c) op zichzelf de vermeende schending niet zal bevestigen maar op zich een schending van deze overeenkomst vormt. 14.3 Het niet herstellen van een schending die is uiteengezet in een kennisgeving van inbreuk, vormt een wezenlijke schending van deze Overeenkomst (Materiële schending).

 

15 BEËINDIGING EN OPSCHORTING

15.1 Algemene beëindiging. Behalve wanneer een andere opzegtermijn schriftelijk is overeengekomen tussen de partijen (zoals in een Yellowstone Offerte), en onder voorbehoud van de bepalingen met betrekking tot schending van deze Overeenkomst in de Algemene Voorwaarden, kunnen beide partijen deze Overeenkomst zonder reden beëindigen. Hierbij geldt een schriftelijke opzegtermijn van 30 dagen.

15.2 Opschorting wegens niet-betaling. Het bedrijf kan het account van de organisatie (en de accounts van een van haar geautoriseerde gebruikers) opschorten indien op enig moment eventuele vergoedingen voor het bedrijf uitstaan.

15.3 Beëindiging door schending. Indien een partij in gebreke is met betrekking tot deze Overeenkomst, kan de andere partij deze Overeenkomst beëindigen door een schriftelijke kennisgeving van beëindiging, die 5 Werkdagen na de datum van de kennisgeving van kracht wordt.

15.4 Beëindiging wegens insolventie. Elk van beide partijen kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door kennisgeving, indien een van de partijen: (a) de betaling van alle of een categorie van zijn schulden stopzet of opschort of dreigt te stoppen of te schorsen; (b) insolvabel is; of (c) De partij toont ten genoegen van de andere partij (redelijkerwijs handelend) aan dat hij al zijn schulden kan betalen op het moment dat deze opeisbaar worden.

15.5 De Organisatie gaat ermee akkoord dat het Bedrijf op geen enkele manier aansprakelijk zal zijn voor enige geldige beëindiging of opschorting van de toegang van de Organisatie tot Yellowstone.

15.6 Het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan en heeft geen invloed op de opgebouwde rechten of rechtsmiddelen van enige van de partijen die op enigerlei wijze voortvloeien uit deze Overeenkomst tot de beëindigingsdatum.

15.7 De rechten en verplichtingen onder de relevante bepalingen van de artikelen 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, en 18 blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

16 GESCHILLEN

16.1 Alle geschillen worden afgehandeld in overeenstemming met het beleid voor geschillenbehandeling van het bedrijf.

16.2 Als het bedrijf geen relevant beleid voor geschillenbehandeling heeft voor een type geschil, is de volgende procedure van toepassing:
(a) Onderhandeling. Indien er een geschil is tussen de partijen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Overeenkomst, dienen de vertegenwoordigers van elke partij binnen 5 werkdagen elkaar op de hoogte te stellen van het geschil en bijeen te komen (of rechtstreeks te bespreken via de telefoon of internet) en gebruik alle redelijke inspanningen om te goeder trouw het geschil op te lossen door middel van gezamenlijke discussies;
(b) Bemiddeling. Als het geschil tussen de partijen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst niet binnen vijf werkdagen na kennisgeving van het geschil op grond van artikel 16.1 is opgelost, moeten de partijen overeenkomen het geschil voor te leggen aan bemiddeling, beheerd door advocaten die zich bezighouden met alternatieve geschillenbeslechting;
(c) Gerechtelijke procedures. Een partij kan geen gerechtelijke procedure starten met betrekking tot een geschil tot of voortvloeiend uit deze Overeenkomst totdat zij de procedures in deze clausule 16.2 heeft opgebruikt, tenzij de partij een passende voorlopige of andere voorlopige voorziening nastreeft om eigendommen of rechten te behouden of om verliezen te voorkomen.

 

17 OVERMACHT

17.1 Indien een partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd om als gevolg van overmacht haar verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, zal zij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De kennisgeving moet:
(a) De verplichtingen specificeren en de mate waarin het deze verplichtingen niet kan nakomen;
(b) Beschrijf het geval van overmacht volledig;
(c) Schat de tijd gedurende welke de overmacht voortduurt; en
(d) Specificeer de voorgestelde maatregelen om aangepast te worden om de overmacht te verhelpen of te verminderen.

17.2 Na een kennisgeving van overmacht in overeenstemming met artikel 17.1 en terwijl de overmacht voortduurt, zullen de verplichtingen die vanwege de overmacht niet kunnen worden vervuld, worden opgeschort, met uitzondering van verplichtingen tot betaling van verschuldigde en betaalbare bedragen.

17.3 De partij die door overmacht verhinderd is haar verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, moet de Overmacht zo veel als redelijkerwijs mogelijk is verhelpen en de nakoming van haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hervatten.

17.4 De partij die door overmacht verhinderd is haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst na te komen, moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om de schade te beperken die de andere partij heeft geleden als gevolg van het niet nakomen door de partij van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst.

17.5 De duur van deze Overeenkomst wordt niet verlengd met de periode van overmacht.

 

18 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN TOEWIJZING

18.1 De gebruiker kan mededelingen, vragen en klachten en dergelijke richten aan het bedrijf zoals uiteengezet in deze overeenkomst. Het Bedrijf zal de Gebruiker van tijd tot tijd op de hoogte brengen van een wijziging van de gegevens.

18.2 Het bedrijf zal de mededelingen van de gebruiker en andere correspondentie verzenden naar de gegevens die de gebruiker aan het bedrijf indient, of dat de gebruiker het bedrijf van tijd tot tijd informeert. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn contactgegevens bij te werken wanneer deze veranderen.

18.3 Een toestemming, kennisgeving of communicatie krachtens deze Overeenkomst is van kracht als deze wordt verzonden als een elektronische communicatie, tenzij vereist dat deze volgens de wet fysiek wordt geleverd.

18.4 Kennisgevingen moeten worden verzonden naar de meest recente bekende contactgegevens van een partij. Alle kennisgevingen die door het Bedrijf aan de Gebruiker zijn verzonden, worden als geleverd en effectief beschouwd wanneer ze naar het e-mailadres worden verzonden dat is gekoppeld aan het Account van de Gebruiker.

18.5 De gebruiker mag geen belang in deze overeenkomst toewijzen of anderszins creëren zonder de schriftelijke toestemming van het bedrijf.

18.6 Het Bedrijf kan een belang in zijn rechten onder deze Overeenkomst toewijzen of anderszins creëren door een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker.

 

19 ALGEMEEN

19.1 Prevalentie. Elke partij bij deze Overeenkomst gaat akkoord met de clausules in de Belangrijke Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. De Belangrijke Voorwaarden, eventuele Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vormen één enkele juridische overeenkomst. Voor zover de Belangrijke Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden niet stroken met de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Belangrijke Voorwaarden. Voor zover de Bijzondere Voorwaarden niet stroken met de Belangrijke Voorwaarden, prevaleren de Bijzondere Voorwaarden.

19.2 Disclaimer. Elke partij erkent dat zij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, garantie of verklaring die door een andere partij is afgelegd, anders dan zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

19.3 Relatie. De relatie tussen de partijen bij deze Overeenkomst vormt geen joint venture of partnerschap.

19.4 Verdere garanties. Elke partij moet alles doen wat nodig is (inclusief het uitvoeren van overeenkomsten en documenten) om deze Overeenkomst volledig ten uitvoer te brengen en de transactie die hierdoor wordt vergemakkelijkt.

19.5 Toepasselijk recht. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘s Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

Close

Vul hieronder je gegevens in.

50% Compleet